Reklamační řádReklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu) LevnéTrička.eu

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u obchodníka a které je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 12 měsíců a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky, ale postupuje se dle ustanovení Obchodního zákoníku.
 3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od obchodníka přebírá-li si zboží kupující osobně kupující nebo jím zmocněná osoba, v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit do dvou měsíců od zjištění vady nejpozději však do uplynutí záruční doby. Doporučujeme však reklamaci uplatnit neprodleně.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu k používání,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. poškozením záruční plomby nebo jejím znehodnocením pokud ji produkt obsahuje,
  7. neodbornou montáží nebo demontáží, vyžadují-li to příslušné právní předpisy,
  8. zásahem do produktu, kterým se provedou změny, které kvalitativně zlepšují produkt, ale nebyly provedeny výrobcem nebo jím pověřenou osobou. přetaktování procesoru,
  9. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží ak takovému označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, nikoli však na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci doporučujeme zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Pokud předmětem reklamace je zboží, které je například pevně zabudováno, kupující je povinen poskytnout maximální součinnost za účelem provedení obhlídky předmětu reklamace obchodníkem nebo třetí osobou určenou obchodníkem.
 10. Prodávající potvrdí přijetí vytčení vady a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě s uvedením lhůty do které zajistí, aby vadu odstranil. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu, nejpozději však momentem, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně v případě že vytčení vady bylo zamítnuto.
 11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. To však neplatí, pokud z objektivních důvodů, které obchodník nemohl ovlivnit, nebylo možné vyřídit reklamaci v dané lhůtě, to zejména pokud pro vyřízení bylo třeba obstarat příslušné.
 12. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezúplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  2. kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti ak těm prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
  3. prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,
  4. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému používání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případě, že sice jde o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, to platí iv případě, že obchodník prohlásil, že zboží má určité vlastnosti nebo že nemá žádné vady a toto ujištění se ukáže nepřevdivým,
  5. jde-li o jiné neodstranitelné vady, které však nebrání používání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 13. Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím slevy, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí, přičemž kupující potvrzuje osobní převzetí resp. je dokladem i potvrzení přepravního podniku v případě, že kupující osobně nepřebírá reklamaci.
 14. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.
 15. Pokud si kupující nepřevezme věc do 6 měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může ji prodávající prodat. U věci vyšší hodnoty musí prodávající o svém záměru prodat věc vyrozumět kupujícího a poskytnout dodatečnou lhůtu pro převzetí věci a to vše podle ust. § 623 odst. 5) Občanského zákoníku.
 16. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 17. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.
 18. Kontakt pro zasílání reklamací ITeON sro, Němcovej 30, 040 01, Košice, Slovenská republika, [email protected].

Možnosti doručení
 • balíč odešleme z našeho skladu v úterý 16.07.2024
 • balík je následně doručen do 1-2 pracovních dnů
 • Kurýr DPD - nejčastěji 69Kč
 • Kurýr GLS - nejčastěji 69Kč
 • Výdejní místo Zásilkovny - nejčastěji 49Kč
 • doručení zdarma od 2 999Kč

 • Expres kurýr PPL - nejčastěji 89Kč
 • balíč odešleme z našeho skladu v pondělí 15.07.2024
 • balík je následně doručen následující pracovní den
Možnosti platby
 • dobírka
 • platba kartou VISA, MasterCard
 • převod na účet
 • PayPal
 • Google Pay
 • Apple Pay
Otázky?